Groep 8 algemeen

 

EVEN VOORSTELLEN

In groep 8 zitten dit jaar 26 leerlingen. Juf Annemieke werkt op maandag en dinsdag en juf Marita is er elke donderdag en vrijdag. De woensdag werken ze om en om.

INFORMATIE OVER DE VAKKEN IN GROEP 8

Inloop

We beginnen iedere dag met 15 tot 20 minuten inloop. In het lokaal hangt een lijst waarop de kinderen kunnen zien wat ze die ochtend moeten doen. Terwijl de kinderen zelfstandig aan het werk kan de juf andere eventueel extra instructie geven.

Trefwoord/Levensbeschouwing

Voor levensbeschouwelijke vorming maken we gebruik van de methode Trefwoord. In deze methode staat een onderwerp centraal, waarbij vrije verhalen en bijbelverhalen elkaar afwisselen en we respect tonen voor ieders mening. We discussiëren met elkaar over zeer uiteenlopende onderwerpen uit de dagelijkse realiteit en zingen moderne liedjes (via het digibord).

Rekenen

Iedere dag hebben we rekenen op het rooster staan, we werken met de methode Rekenrijk. We werken hierbij op een chromebook met het programma Snappet. Daardoor zijn we in staat om de vorderingen van het kind nog beter te volgen.
In het eerste deel werken we gewoon verder met het rekenprogramma dat bij groep 8 hoort, in het tweede gedeelte werken we met de specifieke leerdoelen van rekenen. Sommige leerlingen kunnen zelfs de beginselen van wiskunde op Snappet maken. Wat weer een geheel nieuwe uitdaging voor de kinderen is. Alle kinderen krijgen naast het basiswerk ook een werkpakket op hun eigen niveau, daardoor kunnen we passend onderwijs geven.

Taal en spelling

Sinds 2014 werken op school met de methode Taal Actief, dit jaar gaat ook groep 8 met deze methode werken. Ook bij taal en spelling werken we met een chromebook.  Vanuit een interessant thema komen allerlei taalmoeilijkheden aan bod op het gebied van ontleden, woordenschat, stellen, taalbeschouwing, spelling en werkwoordspelling.

t sexy fokschaap

Lezen

Ook besteden we veel aandacht aan begrijpend lezen, daarvoor gebruiken we de methode Nieuwsbegrip XL. Technisch wordt in groep 8 wel onderhouden, door de kinderen op maandag te laten voorlezen aan de kleuters en er wordt in de klas iedere dag minimaal een kwartier gelezen.

4 x wijzer !

De zaakvakken zijn bij ons op school 4 keer wijzerlessen. Dat betekent dat we zo’n beetje elke middag met een thema bezig zijn, afwisselend een onderwerp van geschiedenis, aardrijkskunde of biologie. Ieder kind heeft een voorkeur voor een bepaalde opdracht passend bij een van de 8 intelligenties. Dat betekent dat tekenen en handvaardigheid ook onder 4 x wijzer vallen. Zo wordt hun interesse en betrokkenheid geprikkeld. Er wordt veel creativiteit en zelfstandigheid gevraagd van de kinderen.  Kinderen zijn vrij in hun keus over hoe ze werken aan het thema. Er worden echter wel  hoge eisen aan hun werk gesteld en natuurlijk moeten de resultaten goed zijn. Ook belangrijk is het samenwerken en maken van een plan van aanpak.

In groep 8 werken we met geschiedenis aan 3 onderwerpen, te weten De Industriële Revolutie, Twee keer oorlog, De nieuwe tijd en Kunst door de jaren heen.

Voor Aardrijkskunde behandelen we de werelddelen door  bijvoorbeeld zelf vragen te maken voor een honderdveldspel, het organiseren van een vakantiebeurs en het maken van een spelletjesboek voor de vakantie. Ook topografie wordt op een moderne manier benaderd met Topo Anders. De kinderen gaan aan de slag met keuzekaarten om hun topografische kennis te trainen. Als je gemotiveerd bent, leer je gemakkelijker!

Sinds dit jaar werken ook met Natuur anders, deze thema’s passen bij de thema’s voor geschiedenis en aardrijkskunde. We werken ongeveer een maand aan een thema en in deze periode worden ook de natuur/technieklessen gegeven. Hieronder valt voor groep 8 ook het behalen van het jeugd EHBO-diploma, waarbij we samenwerken met de mensen van de EHBO in Willemstad.

Natuurlijk laten we ons werk graag zien aan de ouders. U zult daarom ook regelmatig uitgenodigd worden om de resultaten te komen bewonderen of presentaties bij te wonen.

Leefstijl

Deze lessen helpen mee een fijne sfeer in de groep te krijgen en te behouden en helpen de kinderen zich sociaal-emotioneel beter te ontwikkelen. Je leert het best als je je veilig en fijn voelt in de groep.
We werken bijvoorbeeld over pesten, waar ben je goed in, elkaar vertrouwen, regels en afspraken in de groep etc.

Computer

Alle kinderen hebben een eigen chromebook, als het nodig is kunnen de kinderen deze ook gebruiken voor 4xwijzer.

Muziek

Sinds enkele jaren werken we met de moderne methode ‘muziek moet je doen’. Hierbij wordt gezongen en muziek beluisterd. Ook wordt er gebruik gemaakt van muziekinstrumenten. Er wordt aandacht besteed aan muziek in reclame en er worden verschillende muziekstijlen behandeld. Er is veel aandacht voor muziek uit verschillende landen. We sluiten natuurlijk aan bij het thema waar we op dat moment mee werken. Het laatste deel van het jaar werken we naar de afscheidsmusical toe en zijn we veel bezig met muziek, dans en toneel.

Gym

De gymlessen vinden plaats op dinsdag en vrijdag. Er wordt gegymd in gymkleding en goede gymschoenen.

Huiswerk

In groep 8 wordt de hoeveelheid huiswerk opgevoerd, zodat de kinderen niet in het diepe hoeven te springen als ze naar de middelbare school gaan. De kinderen krijgen gevarieerd huiswerk mee om ze zo een beetje te laten wennen aan het huiswerk. Dit kan maakwerk of leerwerk zijn op allerlei gebied en ook is het niet van te voren bekend op welke dag ze het huiswerk meekrijgen. We besteden aandacht aan het gebruik van de agenda. Hoe werkt dat, hoe leer je je toetsen en hoe organiseer je dat allemaal? Allemaal vragen waar je in groep 8 al een aardig antwoord op krijgt.

huiswerk

In dit jaar maken de kinderen ook een werkstuk en een spreekbeurt. In de klas krijgen de kinderen hier meer informatie over. Verder moeten ze in de klas een korte boekbespreking houden, dit gebeurt spontaan naar aanleiding van een boek waarover ze willen vertellen.

 

Speciaal voor groep 8

LEAD Technologies Inc. V1.01

Natuurlijk is er in groep 8 ook tijd voor andere bijzondere dingen. In juni gaan we op kamp! Leuk, leerzaam en je leert je klasgenoten op een heel andere manier kennen.  Ook proberen we allemaal een jeugd EHBO-diploma te bemachtigen en oefenen we heel hard voor een fantastische afscheidsmusical. Al met al een jaar om naar uit te kijken !

Schoolkeuze en advies groep 8.

In groep 8 moeten de leerlingen een keuze maken voor een vervolgschool. Gelukkig hoeven ze die keuze niet helemaal zelf te maken. De vraag is: Welke niveau en welke school past bij het kind?

 

schema_vo

Vanaf 2015 werken alle basisscholen en middelbare scholen uit de regio werken met de plaatsingswijzer (voor meer info zie onderaan deze pagina of:  www.plaatsingswijzer.nl ).

Vanaf groep 1 worden de prestaties van de leerlingen altijd al gevolgd via Cito leerling volgsysteem. Vanaf groep 6 zetten we die scores in de plaatsingswijzer. Deze scores worden omgezet naar een advies. U heeft dus al eerder dan groep 8 enig zicht op de mogelijkheden van uw kind.

Oktober  groep 8

De leerlingen doen  mee aan de drempeltest.  De Drempeltest biedt inzicht in kennis- en aanlegfactoren, waardoor de samenhang tussen prestaties en mogelijkheden naar voren komt. Tevens wordt door middel van de Leermotivatietest nagegaan in hoeverre bepaalde gedragskenmerken van de leerling een leerbevorderende dan wel leerbelemmerende invloed kunnen hebben. In november worden ouders, samen met hun kind, uitgenodigd de uitslag te komen bespreken.

Januari  groep 8

De kinderen maken de cito van het leerlingvolgsysteem, zodat de 3 scores van groep 6, 7 en  8 compleet zijn voor de plaatsingswijzer.AMSTERDAM-CITOTOETS-START

Alle toetsgegevens zijn  gebaseerd op de cognitieve ontwikkeling van het kind. Daarnaast zijn de sociaal- emotionele ontwikkeling, motivatie  en werkhouding zeer belangrijk om tot een goed advies te komen.

Er wordt goed overleg gevoerd met de leerkrachten van de bovenbouw en de interne begeleider over eerdere onderwijservaringen, zodat een weloverwogen advies kan worden gegeven.

In februari volgt dan het adviesgesprek.

Januari en februari groep 8

Op de middelbare scholen worden rond deze tijd de open dagen georganiseerd. Het is erg belangrijk samen met het kind de scholen te bezoeken. U krijgt een goed beeld van de mogelijkheden op de betreffende school en kunt goed de sfeer proeven. Ook kunt u allerlei vragen  stellen. Een aantal scholen organiseert  ook meeloopdagen of gastlessen.

Februari en maart groep 8

De school stelt een onderwijskundig rapport op wat ondertekend dient te worden door de ouders. In dit rapport staan naast alle toetsgegevens ook de ervaringen met de leerling op sociaal-emotioneel gebied en informatie over de werkhouding en motivatie. Het rapport gaat samen met alle benodigde gegevens mee met de ouders, zodat het bij de aanmelding kan worden overgedragen aan de nieuwe school. Op de meeste scholen moeten ouders zelf hun kind aanmelden rond begin maart.

April groep 8

De kinderen maken de landelijk  verplichte eindtoets. Deze is dan wel te laat voor het advies. Als de score van deze toets hoger uitvalt dan het advies dat  gegeven is  in februari, kan dat advies in heroverweging genomen worden.

plaatsingswijzer