Groep 6 Algemeen

EVEN VOORSTELLEN

 Juf Janiek is de vaste leerkracht van groep 6.

INFORMATIE OVER DE VAKKEN IN GROEP 6

Elke dag start de groep met een inloop. Tijdens de inloop werken de kinderen op hun eigen niveau. Ze krijgen voorinstructie over de klassikale lessen, ze krijgen extra oefeningen en uitleg over de lesstof of werken zelfstandig of in tweetallen aan verschillende opdrachten die aansluiten bij het niveau van het kind.

Trefwoord
Na de inloop start de groep met trefwoord. Trefwoord is een methode met Bijbelverhalen, spiegelverhalen, gedichten, gebeden en liedjes.

Rekenen
Elke dag  wordt er gerekend. Hiervoor gebruiken we de methode Rekenrijk. Er wordt afgewisseld in klassikale lessen, zelfstandig werken en project lessen. De leerlingen leren op verschillende manieren de stof eigen te maken.

In groep 6 komen de volgende onderdelen van rekenen aan bod:
Getallen tot 100.000, cijferen, meten, wegen, klok, breuken, hoofdrekenen.

Taal en spelling
Elke dag wordt er taal en spelling gegeven. Wij werken met de methode Taal Actief. De methode Taal Actief onderscheidt vier leerstofdomeinen; woordenschat, taal verkennen, spreken&luisteren en schrijven. Van te voren wordt er bepaald wat de leerlingen al weten. Zodat de lessen aansluiten bij de ontwikkeling en het niveau van het kind.

Spelling bestaat uit onveranderlijke woorden en werkwoorden. Per les wordt er van te voren getoetst wat de leerlingen al weten en daar vanuit wordt er bepaald welke stof de leerlingen gaan maken.

Lezen
De kinderen lezen op hun eigen niveau uit verschillende soorten boeken. Deze boeken zijn actueel en populair bij de kinderen. Soms wordt er in groepjes gelezen, zodat de kinderen elkaar kunnen helpen tijdens het lezen.

De kinderen geven dit jaar een boekbespreking in de klas. Dit stimuleert het lezen van verschillende soorten boeken.

Schrijven
Voor schrijven werken wij met de methode ‘pennenstreken’. De leerlingen leren in groep 6 netjes te schrijven. Tijdens de schrijflessen worden de schrijfletters en hoofdletters geoefend. In groep 6 krijgen alle kinderen een vulpen.

Leefstijl
Voor de sociale omgang werken we met de methode Kwink. Er komen verschillende thema’s aan bod in de vorm van spelletjes, toneelstukjes, verhalen en werkbladen. Alles om de sfeer in de groep, het welbevinden en zelfvertrouwen van de leerlingen optimaal te houden.

Meervoudige intelligentie
In de middag zijn wij bezig met meervoudige intelligentie. De zaakvakken worden in project vormen gegeven. De kinderen maken opdrachten rond een bepaald onderwerp. Geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en ICT zijn hierin verwerkt. Er wordt gewerkt aan de 21 Century Skills.

Verkeer
Voor verkeer gebruiken we de methode Wegwijs. Met verkeer leren de kinderen de betekenis van de verkeersborden, de verkeersregels en hoe ze op een veilige manier deel kunnen nemen aan het verkeer. We bereiden de kinderen vast voor op het verkeersexamen in groep 7.

Engels
De methode ‘Take it easy’ staat er voor om leerlingen een half uur per week actief Engels te laten horen en te praten. Hiervoor hebben wij een actuele methode die per week verschillende filmpjes, liedjes en opdrachten aanbiedt in verschillende thema’s.

Huiswerk
Groep 6 krijgt iedere week huiswerk mee. Dit is zoveel mogelijk op dinsdag. Het huiswerk wisselt tussen rekenen, spelling en nieuwsbegrip. Ook voor de zaakvakken komt er soms huiswerk mee om te leren voor de toets.

Gym
Twee keer per week wordt er gegymd. Dinsdag hebben de leerlingen een toestelles en op vrijdag hebben de leerlingen een spelles. Tijdens de gym wordt er veel gedifferentieerd zodat iedereen actief beweegt en mee kan doen tijdens de lessen. De gymlessen worden gegeven door een vakleerkracht.

Chrome Books
De groep maakt verwerking en het inoefenen van de leerstof op chrome books. Dit wordt aangeboden door middel van Snappet. De leerlingen werken niet meer in schriften en met boeken, maar maken het werk op de chrome books.