Aanmelding voortgezet onderwijs

In groep 8 moeten de leerlingen een keuze maken voor een vervolgschool. Gelukkig hoeven ze die keuze niet helemaal zelf te maken. De vraag is: Welke niveau en welke school past bij het kind?

Vanaf 2015 gaan alle basisscholen en middelbare scholen uit de regio werken met de plaatsingswijzer (voor meer info zie onderaan deze pagina of:  www.plaatsingswijzer.nl ).

Vanaf groep 1 worden de prestaties van de leerlingen gevolgd via Cito leerling volgsysteem. Vanaf groep 6 zetten we die scores in de plaatsingswijzer. Deze scores worden omgezet naar een advies. U heeft dus al eerder dan groep 8 enig zicht op de mogelijkheden van uw kind.

Eind groep 7

De kinderen maken de entreetoets. Hier komt een voorlopige advisering uit en kunnen eventuele hiaten opgespoord en indien mogelijk aangepakt worden. De uitslag wordt in juni met ouders besproken.

Oktober  groep 8

De leerlingen doen  mee aan een capaciteitenonderzoek. Dit is een klassikaal intelligentieonderzoek, gericht op niveaubepaling voor het voortgezet onderwijs.  In november worden ouders uitgenodigd de uitslag te komen bespreken.

Januari  groep 8

De kinderen maken de cito van het leerlingvolgsysteem, zodat de 3 scores van groep 6, 7 en  8 compleet zijn voor de plaatsingswijzer.

Alle toetsgegevens zijn  gebaseerd op de cognitieve ontwikkeling van het kind. Daarnaast zijn de sociaal- emotionele ontwikkeling, motivatie  en werkhouding zeer belangrijk om tot een goed advies te komen.

Er wordt goed overleg gevoerd met de leerkrachten van de bovenbouw en de intern begeleider over eerdere onderwijservaringen, zodat een weloverwogen advies kan worden gegeven.

In februari volgt dan het adviesgesprek.

Januari en februari groep 8

Op de middelbare scholen worden rond deze tijd de open dagen georganiseerd. Het is erg belangrijk samen met het kind de scholen te bezoeken. U krijgt een goed beeld van de mogelijkheden op de betreffende school en kunt goed de sfeer proeven. Ook kunt u allerlei vragen  stellen. Een aantal scholen organiseert  ook meeloopdagen of gastlessen. Dit regelt de basisschool met de betreffende scholen.

April groep 8

De kinderen maken de landelijk  verplichte eindtoets . Deze is dan wel te laat voor het advies.

Als de score van deze toets hoger uitvalt dan het advies dat  gegeven is  in februari, kan dat advies in heroverweging genomen worden.

Maart groep 8

De school stelt een onderwijskundig rapport op wat ondertekend dient te worden door de ouders. In dit rapport staan naast alle toetsgegevens ook de ervaringen met de leerling op sociaal-emotioneel gebied en informatie over de werkhouding en motivatie. Het rapport gaat samen met alle benodigde gegevens mee met de ouders, zodat het bij de aanmelding kan worden overgedragen aan de nieuwe school. Op de meeste scholen moeten ouders zelf hun kind aanmelden rond half maart.

plaatsingswijzer

Verdere uitleg Plaatsingswijzer  

De Plaatsingswijzer is een hulpmiddel om tot een goed doordacht en goed onderbouwd advies te komen. De plaatsingswijzer is slechts een hulpmiddel en geeft  aan welk niveau  uw kind aan kan voor wat betreft het cognitieve niveau en de doorstroommogelijkheden daarbij.  Naast de plaatsingswijzer wordt  natuurlijk veel meer informatie betrokken, bijv. over de werkhouding, de motivatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Alle beschikbare informatie over het kind leidt dus  tot het uiteindelijke advies.

Een leerling wordt aangemeld voor

a. een onderwijsniveau en

b. een profiel binnen dat onderwijsniveau

Als het ontwikkelingsbeeld van de leerling vanaf groep 6 rechtstreeks aansluit op de eisen, zoals die m.b.t. dat onderwijsniveau in de Plaatsingswijzer staan vermeld, dan wordt de leerling aangemeld voor het Basisprofiel.

Bij het Plusprofiel heeft de leerling tenminste op zowel begrijpend lezen als rekenen in groep 8, maar bij voorkeur meerjarig, een score die in het plusbereik valt.

Voldoet het ontwikkelingsbeeld van de leerling niet geheel aan de eisen van het beoogde onderwijsniveau (Basisprofiel) en de verklaring daarvoor kan worden gevonden in bijzondere omstandigheden in het leven van de leerling in groep 6, 7 of 8, dan wordt de leerling aangemeld voor het Bespreekprofiel. Aanmeldingen voor bepaalde specifieke zorggroepen die sommige VO-scholen hebben, zoals de Schakelklas of OOM (Onderwijs Op Maat) kunnen ook plaats vinden onder dit profiel.

Voldoet het ontwikkelingsbeeld van de leerling niet geheel aan de eisen van het beoogde onderwijsniveau (Basisprofiel) en de verklaring daarvoor kan worden gevonden in een gestelde diagnose m.b.t. een leerstoornis dan wel gediagnosticeerde problemen op sociaal-emotioneel gebied, dan wordt de leerling aangemeld voor het Disharmonisch profiel.

Het is noodzakelijk, dat de basisschool een schriftelijke onderbouwing aanlevert, zowel bij het Bespreekprofiel als bij het Disharmonisch profiel.

De Toelatingscommissie van de VO-school neemt op basis van alle beschikbare gegevens een plaatsingsbesluit. Dit betekent, dat aanmelding op een Bespreekprofiel of een Disharmonisch profiel niet automatisch leidt tot plaatsing op het door de ouders/ de basisschool gewenste onderwijsniveau
schema_vo


Actueel

Vakanties 2020/2021

  Vakantierooster 2020 - 2021 Let op: komend schooljaar Herfstvakantie 19-10-2020 t/m 23-10-2020 Kerstvakantie 21-12-2020 t/ ...
[lees verder]